Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Deň slnečníc 2018 - región Levice

Dňa 16. mája 2018 sme v Leviciach a v rozsiahlom okolí boli účastníkmi vyvrcholenia niekoľko týždňových príprav v súvislosti s organizovaním osláv ,,Svetového dňa SM,, - World MS DAY, ktorý má za cieľ šírenie a podporu celosvetového hnutia sclerosis multiplex (SM) za pomoci zdravých ľudí. Súčasťou takejto edukačnej činnosti je aj finančná alebo iná vhodná podpora ľudí postihnutých SM.

Predbežne tieto oslavy členovia levických esemkárov započali ešte v novembri minulého roku a to, pletením košíkov na prepravu slnečníc, v rámci prebiehajúcich tvorivých dielní. Niektorí naši členovia v zručnostiach a schopnostiach pri výrobe košíkov pokročili, avšak hlavnú úlohu v tomto trvalo zohrávajú Anna Vasarábová a Františka Staroňová.

S oslovovaním miest a obcí nášho regiónu za tým účelom, aby sa zapojili do osláv Dňa slnečníc spojených s verejnou zbierkou a vzdelávacou činnosťou, sme začali v polovici mesiaca marec 2018. Zároveň sme zahájili činnosť, ktorej výsledkom malo byť personálne zabezpečenie týchto osláv s určenými dobrovoľníkmi na úkony počas samotnej zbierky, dekorovania okoloidúcich osôb so slnečnicami a s rozdávaním vzdelávacích materiálov. S prihliadnutím na zemepisný charakter okresu a naše schopnosti v oblasti mobility sa oslavy Dňa slnečníc 2018 okrem Levíc naplánoval v mestách a obciach: Želiezovce, Tlmače, Šahy, Kozárovce, Kalná nad Hronom, Pukanec a Podlužany. Keďže z dôvodov hustoty cestnej premávky si mesto Šahy vyžadovalo špecifickú pozornosť, a oslavy spojené s verejnou zbierkou sme naplánovali aj v LEVICKEJ MLIEKARNI, a. s. (právnická osoba) v Leviciach, tak sme po dohode s vedením týchto subjektov prijali rozhodnutie, že v uzavretých budovách právnických a fyzických osôb, budú prebiehať v rámci nášho regiónu na týchto dvoch miestach súčasne, v predpoludňajších hodinách v daný deň.

LEVICE

Na príprave a priebehu udalostí sa významným spôsobom podielalo mesto Levice – útvar primátora a Obchodná akadémia Levice. Mesto nám po predchádzajúcom povolení aj fyzicky zabezpečilo vytvorenie stanovišťa na ulici svätého Michala. Na stanovišti sa zdržiavali naši esemkári a dobrovoľníci zo spomínanej školy. Pomoc zo strany dobrovoľníkov bola zabezpečovaná v dvoch smenách na stanovišti, aj v uliciach širšieho okruhu mesta. V Leviciach nám pomocnú ruku počas dekorácii občanov slnečnicami, rozdávaním edukačných materiálov a samotným výkonom verejnej finančnej zbierky, podalo 21 študentov. Okoloidúcim občanom rozdali 780 slnečníc a edukačných tlačovín. Na pôde právnickej osoby sa jedna dvojica zdržala približne hodinu. Ich prepravu zabezpečila pani riaditeľka školy.

ŽELIEZOVCE

Nezištnej pomoci v tomto meste sa nám dostalo od Gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským. V administratívnych úkonoch počas prípravných prác nám pomohlo mesto Želiezovce. Vedenie školy spolu s pedagogickým zborom a dobrovoľníkmi v počte 8, zabezpečovali priebeh osláv nášho najdôležitejšieho sviatku. Rozdali 230 slnečníc spolu s edukačnými materiálmi. V tomto meste sme sa snažili v časovom slede, ktorý sme mohli využiť, priblížiť škole činnosť levických esemkárov, organizačnú štruktúru SZSM a klubu, ako aj skutočnosť, že z ich mesta a ani užšieho a širšieho okolia do tohto momentu nemáme žiadne členské zastúpenie.

ŠAHY

Z dôvodu vylúčenia možných rizík v súvislostiach s neúnosnou situáciou v doprave v tomto meste a predchádzaniu akýchkoľvek nebezpečných momentov počas udalostí, Deň slnečníc sa konal len v budove Základnej školy Janka Kráľa. Vedenie školy, pedagogický zbor a žiaci zabezpečili rozdanie 120–tich slnečníc a edukačných materiálov.

TLMAČE

Levický esemkári o pomoc na priebeh samotných osláv požiadali vedenie Základnej školy. Škola a dobrovoľníci nám vykonali dôstojný priebeh vzdelávacej činnosti a verejnej zbierky. RozdalI 80 slnečníc a edukačných tlačovín. Organizáciu a priebeh osláv v Tlmačoch zabezpečila naša Miška. V tomto meste aktuálne prebiehajú naše aktivity avšak so zameraním na tvorivé dielne. Cesta výroby pletených košíkov na prenos slnečníc bola započatá práve v tunajšom Centre voľného času.

KOZÁROVCE

Deň slnečníc a jeho hladký priebeh sa konal za pomoci pedagogického zboru a žiakov Základnej školy v obci. Rozdali 180 slnečníc a edukačných materiálov. Organizáciu a priebeh osláv v Kozárovciach zabezpečila taktiež Miška. Pred oslavami, po dohode s pedagogickým zborom, sme v zložení predseda, podpredseda levických esemkárov a manželia Staroňovci, na pôde školy učinili malú prezentáciu na tému choroby sclerosis multiplex z pohľadu pacienta – osobná skúsenosť. V rámci prezentácie sme prítomným učiteľom a žiakom priblížili aj organizačnú štruktúru Slovenského zväzu sclerosis multiplex a činnosť levického klubu. Počas diskusie boli zo strany detí kladené otázky, ktoré svedčili o vysokej kvalite súčasného modelu vzdelávania a vyspelosti starších detí. Ako príklad uvádzam tieto: “Prečo je symbolom sclerosis multiplex slnečnica”, a “Či nejakou formou v pozícii postihnutých osôb na určitých miestach v spoločnosti pociťujeme to, že nás spoločnosť vytláčaú na okraj”? Poskytli sme vyčerpávajúce odpovede a učiteľom, ako aj nám bolo jasné, že v prítomných žiakoch už možno pozorovať takmer dospelé osoby.

KALNÁ NAD HRONOM

Základná a Materská škola v obci predstavovala samostatnú pomoc počas edukačnej činnosti a verejnej zbierky. Rozdali 180 slnečníc a edukačných materiálov. Naši esemkári – rodina Zdychavských - sa postarali o veci organizačné v duchu Dňa slnečníc v obci. K udalostiam uvádzajú: medzi dobrovoľníkmi boli najmenší – naše detičky z materskej školy. O tom, že nám chceli pomôcť nemožno vysloviť žiadne pochybnosti. Ich počet dosiahol neuveriteľných 56. Pani učiteliek sa zapojilo 6, zo všetkých troch tried. A keďže dobré srdce majú všetci pracovníci materskej školy, zapojili sa aj tety kuchárky a pani upratovačka. Detičky sa snažili. Pochodili skoro celé “centrum” Kalnej. Boli pri spoločenskej sále, zastavili sa vo všetkých obchodoch v obci, neobávali sa osloviť aj ľudí (ako oni povedali) – “len tak idúcich”. A boli hrdí! Na to, čo robili, ako chceli pomáhať. A viete, čo bolo na celej akcii najmilšie? Ako si detičky veselo hopkali s košíkmi od tety Aničky a tety Fany, ktoré im ich vyrobili na túto príležitosť. Každé z detí ich chcelo niesť, slnečnice v nich chceli pripínať tetám a ujom. A samozrejme, dievčatá – parádnice sa nimi aj ozdobili.

PUKANEC

V Pukanci sme zabezpečili oslavy dňa slnečníc za pomoci Komunitného centra a Základnej školy. Rozdalo sa 140 slnečníc a rovnaké množstvo edukačných tlačovín. Prezentáciu na tému zhodnú ako v obci Kozárovce, sme absolvovali začiatkom mája. Prítomným občanom ju predniesla predsedníčka klubu levických esemkárov a Miška. Konala sa v priestoroch Komunitného centra.

PODLUŽANY

Oslavy dňa slnečníc v obci boli zabezpečené vedením obce a Základnou školou. V rámci osláv bolo rozdaných 80 slnečníc a vzdelávacích materiálov.

Pri príležitosti tohto dňa srdečne ďakujem za nekonečnú dávku spolupatričnosti a preukázanú empatiu predstaviteľom a občanom miest a obcí, v ktorých Deň slnečníc 2018 prebiehal, ako aj Obchodnej akadémii v Leviciach, Gymnáziu v Želiezovciach, Základnej škole Janka Kráľa v Šahách, Základnej škole v Tlmačoch, Základnej škole v Kozárovciach, Komunitnému centra a Základnej škole v Pukanci, Základnej a materskej škole v Kalnej nad Hronom a Základnej a materskej škole v Podlužanoch.

Taktiež ďakujem všetkým, ktorí pri nás stáli a stále stoja pri odovzdávaní cenných vedomostí a skúseností v súvislostiach so zákernou chorobou. Nesmierne si vážim, že pracujete aj na tom, aby sa o problémoch ľudí postihnutých so sclerosis multiplex dozvedela široká verejnosť. Je to dôležité predovšetkým kvôli včasnej diagnostike nových prípadov, ako aj najmä preto, aby sme pochopili problémy týchto ľudí a neboli k nim ľahostajní.

Záverom si ešte dovoľujem poukázať na určité zásady pri organizovaní nielen tejto akcie, ale aj tých, ktoré sme zvládli v minulosti, alebo tých, ktoré nás ešte len čakajú.

Sú to:

  • upriamenie všetkého úsilia na dôstojnú prípravu a priebeh,
  • zodpovedná tímová práca, kde možno naplno preniesť do praxe: “SPOLU TO DOKÁŽEME”.

Angela Wieslová, Levice