Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Elektronické zdravotníctvo (eHealth)

Už sa mnoho povedalo i popísalo o elektronickom zdravotníctve. Prvé, čo človeka napadne, je problém financovania tohto projektu, pretože masmediálne prostriedky na prvom mieste sledujú túto problematiku. Napriek tomu, vyspelé krajiny Európy majú tento elektronický systém spracovania dát a informácií, podotýkam že fungujúci, zavedený. U nás nehovoríme o benefite pre občana, hovoríme o problémoch, ktoré nás pri zavádzaní tohto projektu stretávajú a pravdu povediac i znervózňujú. To preto, že informovanosť o eHealte medzi občanmi je veľmi nízka.

Poslaním zdravotníctva je významne prispievať k zvyšovaniu kvality života občanov prostredníctvom znižovania úmrtnosti, chorobnosti, trvalých a dočasných následkov chorôb a úrazov a to poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pôsobením verejného zdravotníctva, podporou individuálnej a komunitnej starostlivosti o zdravie.

Poslaním elektronického zdravotníctva je podpora poslania zdravotníctva prostredníctvom informačných a komunikačných technológií. Naše zdravotníctvo sa stáva v podstate výrobným sektorom, ktorý generuje a regeneruje pracovnú silu obyvateľstva. Slovensko stráca ročne (DALYs) 185 000 človekorokov chorobnosťou a predčasným umieraním obyvateľstva (údaj WHO). Poslaním elektronického zdravotníctva je ITC podpora a monitoring transformačného procesu sektoru zdravotníctva a jeho výsledkov v oblasti regenerácie pracovnej sily a Wellnesu.

Vznikla teda potreba dostupnosti zdravotne relevantných dát pacienta pre lekára a pre komplexný pohľad na zdravotnú históriu pacienta - anamnézu, medikáciu, liečebné postupy, alergie, očkovania či výsledky laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení (ako sú napr. CT, RTG, EKG, EEG, MR atď).

Ministerstvo zdravotníctva sa rozhodlo pre metódu postupných, pomalých krokov, pričom je potrebné zohľadniť špecifiká lekárskeho prostredia a celého segmentu zdravotníctva. Je žiaduce vyhnúť sa nesprávnym prístupom a riešeniam a súčasne je potrebné využiť závery analýz a sledovať „zdravé“ trendy na čele s EÚ pri budovaní eHealth riešení.

Na to, aby elektronické zdravotníctvo fungovalo, musia sa vytvoriť nielen nové postupy, ale pripraviť najmä legislatívu, zapojiť do tejto činnosti mnoho úradov, ministerstiev. Samozrejme, prvou líniou takto vznikajúceho projektu je trojuholník: pacient (občan) – lekár – poisťovňa.

Už v roku 2018 sa naostro spustil projekt eHealth s vybraným počtom lekárov a zdravotníckych zariadení. Iste si pamätáte na (medializované) problémy, ktoré vznikli pri jeho zavádzaní. Postupne sa však „vychytávajú muchy či detské choroby“ tohto systému. Postupne sa pripájajú na eHealth systém nemocnice, lekárne...

Pre občana sú dôležité tieto informácie: Od januára je v platnosti nová legislatíva, podľa ktorej sa budú vydávať klasické preukazy poistencov len tým, ktorí ešte nemajú občiansky preukaz s elektronickým čipom, teda najmä deťom a seniorom. Všetky doposiaľ vydané preukazy poistencov zostávajú naďalej platné a poistenci ich budú môcť používať až do skončenia ich platnosti. Takže zmeny sa týkajú iba vydávania nových preukazov.

Držiteľom občianskeho preukazu (identifikačná karta) s elektronickým čipom už zdravotné poisťovne nebudú vydávať národný preukaz zdravotného poistenia. Občan sa bude u lekára a v lekárni preukazovať občianskym preukazom s čipom alebo Európskym preukazom zdravotného poistenia (ak pracuje a je poistený v zahraničí). Zdravotnícky pracovník na identifikáciu pacienta použije občiansky preukaz s čipom, ktorý vloží do čítačky. Pri preukazovaní sa nie je podmienkou mať aktivovaný elektronický podpis.

Pri návšteve nemocnice sa pacient preukáže občianskym preukazom s čipom, ale už by ho nemal nechávať u sestričky(!), ako to bývalo zvykom pri preukaze poistenca, pretože aj nemocnice sú napojené na eHealt systém.

Prečo je potrebné mať občiansky preukaz s čipom? Na prvý pohľad sa zdá, že ak budem mať „starý“ preukaz poistenca a ten mi platí naďalej až do ukončenia jeho platnosti, je všetko v poriadku. Ale nie je to celkom tak.

Jednotlivé zdravotnícke zariadenia majú svoj jedinečný informačný systém, do ktorého dáta ukladajú všetci lekári a zdravotnícki pracovníci, pracujúci v tomto zariadení. Všetky informácie sa ukladajú do tohto (vnútorného) systému a nemá nik k týmto informáciám prístup, iba lekári. Ostatní zdravotnícki pracovníci sa dostanú k informáciám iba v obmedzenom množstve, ktoré je potrebné pre ich konkrétnu prácu. Takto sa zabezpečí utajovanie zdravotníckych údajov, aby sa nedostali do nepovolaných rúk. Zdravotnícki pracovníci musia udať pri vstupe do systému dva identifikačné kódy, ktoré si sami zvolia a tak sa zamedzí možnosti zneužitia týchto informácií.

Inými slovami, lekár, ktorý lieči pacienta, si môže z databázy svojho zdravotníckeho zariadenia vybrať relevantné údaje, ktoré k liečeniu pacienta aktuálne potrebuje. Iná situácia nastane vtedy, keď bol pacient liečený v inom zdravotníckom zariadení. Je pritom jedno, či je pacient príslušný k spádovej nemocnici alebo nie. Samostatne pracujúci praktickí lekári či špecialisti sú „autonómne“ zdravotnícke zariadenia, tak ako nemocnice, špecializované ústavy či kúpeľné zariadenia a podobne. A pokiaľ nemá lekár, ktorý tieto informácie z iných zdravotníckych pracovísk potrebuje, súhlas pacienta - nedostane sa k nim. Tento súhlas sa dá získať jedine cez eHealth a to identifikáciou pacienta pomocou občianskeho preukazu s čipom a jeho následným súhlasom!

Uvediem príklad: pacient bol hospitalizovaný na neurologickej klinike v Bratislave a bol kompletne vyšetrený a diagnostikovaný. Lekár vyšetrujúci tohto pacienta v inom zdravotníckom zariadení nebude mať možnosť sa dostať k prepúšťacej správe. V nej sú uvedené relevantné údaje o zdravotnom stave pacienta, o vyšetreniach, ktoré tam podstúpil a celý diagnostický záver z hospitalizácie. Prepúšťacia správa sa totiž nebude pacientovi vydávať písomne, vytlačená na papieri. Bude uložená v systéme eHealth. A aby sa ošetrujúci lekár dostal k týmto informáciám potrebuje súhlas pacienta, ktorý sa dá získať iba cestou identifikácie pomocou občianskeho preukazu s čipom a udelením súhlasu pacienta na spracovanie zdravotníckych informácií.

Lekár predpisuje pacientovi lieky. V súčasnosti sa to deje tak, že sa vystaví recept v písomnej podobe. Ak je recept tiež odoslaný do lekárne elektronicky, neplatí sa administratívny poplatok 17 centov. Avšak, ak bude zdravotnícke zariadenie napojené na eHealt systém, pacient u lekára dostane len ubezpečenie, že recept je v lekárni. A lieky si môže vybrať v hociktorej lekárni v SR. Podmienkou je, že lekáreň je k eHealtu tiež prihlásená. V súčasnosti je to až 98% lekární. Na to, aby si mohol pacient vybrať lieky bude potrebné mať občiansky preukaz s čipom.

Zdravotnícka dokumentácia v tej podobe ako ju poznáme teraz, už nebude existovať. Pacient bude mať založenú „e-zdravotnú knižku“, do ktorej sa budú zapisovať všetky zdravotnícke údaje a to zo všetkých zdravotníckych zariadení v SR. Do nej si môže pacient nazrieť len po identifikácii sa pomocou občianskeho preukazu s čipom, ktorý si doma zasunie do čítačky... Obdobná situácia nastane s výmennými lístkami, žiadankami na vyšetrenie krvi, rtg či iné zobrazovacie vyšetrenia, na hospitalizácie..... Ani návrhy na kúpeľnú liečbu nebudú v písomnej forme, iba v elektronickej podobe.

Tieto zmeny sú naplánované asi na 5 rokov dopredu. Napriek tomu je potrebné už teraz sa orientovať na budúce zmeny, týka sa to nášho zdravia. eHealth systém nás ešte dlho bude trápiť, ale ak mu porozumieme a budeme v ňom hľadať benefity, v konečnom dôsledku bude prínosom. Tak si držme palce.

MUDr. Branislav Brežný