Pozitívny prístup k životu so sklerózou multiplex

Tento článok si kladie za cieľ stručne a zrozumiteľne informovať o vzťahu medzi ľudskou psychikou a telesným stavom v súvislosti so sklerózou multiplex. Určený je nielen pre pacientov, ale aj pre príbuzných, priateľov a kolegov, ktorí chcú bližšie porozumieť tomuto úzkemu vzťahu a chcú využiť potenciál ľudskej psychiky na podporu každodenného fungovania človeka so sklerózou multiplex tak, aby mohol napriek chorobe viesť zmysluplný život.

Rovnováha medzi telesným a duševným zdravím sa pod vplyvom chronického ochorenia ako je aj skleróza multiplex narúša. Zmeny psychiky sú na jednej strane dané faktormi, ktoré nevieme svojim postojom ovplyvniť. Na strane druhej sa náš postoj k chorobe významným spôsobom podieľa na aktuálnom prežívaní, tiež na dlhodobom „nastavení“ našej nálady a zároveň ovplyvňuje aj telesný stav. Kým zmeny psychiky dané procesmi v centrálnom nervovom systéme pod vplyvom ochorenia musíme prijať a hľadať riešenie, ako sa s nimi vyrovnať, náš postoj k ochoreniu, jeho prijatie a vysporiadanie sa s ním vieme ovplyvniť aktívne a pozitívne využiť na zlepšenie duševného aj telesného stavu.

Poruchy psychiky dané vnútornými príčinami sú ovplyvnené chorobnými zmenami mozgu, v úvode ochorenia sa objavujú len zriedka a celkovo postihujú len malé percento pacientov. K ním patria príznaky ako je neprimeraná veselosť, eufória a nedostatočné uvedomenie si závažnosti svojho zdravotného stavu. Na opačnom konci sú to prípady patologického smútku, depresie nevyplývajúce zo životných okolností, postoja k chorobe, ale dané vnútornými zmenami nervového systému. Tieto pretrvávajúce stavy nevieme ovplyvniť silou svojej vlastnej psychiky a v takýchto prípadoch potrebujeme vyhľadať odbornú pomoc psychiatra a/alebo psychológa. Podobné príznaky, ktorých rozvoj je len málo ovplyvniteľný vonkajšími faktormi, sú kognitívne príznaky spojené s narušením pamäte, učenia sa, plánovania a abstraktného myslenia. Aj v takýchto prípadoch existujú prístupy, kde vlastnou iniciatívou a aktivitou vieme zmierniť rozvoj a rozsah ťažkostí v tejto oblasti.

Mnohí ľudia stavajú svoju spokojnosť, šťastie, pohodu a vyrovnanosť do súvislosti s telesným zdravím. Po diagnostikovaní chronického ochorenia, akým je aj skleróza multiplex, sa ilúzia duševnej pohody a spokojnosti rúca. Často k tomu prispieva nie úplne adekvátna predstava o strate ďalšej perspektívy, najmä v období mladšieho a stredného dospelého veku. Nedostatočné prijatie choroby, predstava neistej prognózy, nesprávne informácie o ochorení vedú k zhoršovaniu psychického stavu, znižovaniu kvality života a negatívne ovplyvňujú aj priebeh samotného ochorenia. Tu je práve priestor na to, čo sa dá aktívnou zmenou postoja a prístupu pozitívne ovplyvniť tak, aby mohol aj pacient s týmto typom choroby viesť zmysluplný a hodnotný život prežitý v pohode a spokojnosti. Zaujímajte sa o svoj zdravotný stav, informujte sa čo najpodrobnejšie u svojho lekára, zapojte sa do pacientských organizácií, navštevujte ich stretnutia.

Prijatie skutočnosti, že práve ja môžem patriť k osobám postihnutým závažnou chorobou s chronickým priebehom prechádza viacerými stupňami (odmietnutie, hnev, strach, smútok a akceptácia) a ich nedostatočným spracovaním môže dôjsť k rozvoju nesprávnych adaptačných mechanizmov vo vzťahu k zmiereniu sa s diagnózou. Nevhodnými emocionálnymi reakciami na chorobu, ktoré negatívne ovplyvňujú celé psychické prežívanie a majú vplyv na ďalší priebeh ochorenia sú ľahostajnosť, podceňovanie závažnosti, nedôvera v správne stanovenie diagnózy, strach z bezmocnosti, reaktívny smútok, poddanie sa chorobe, rezignácia a iné. Vhodným spôsobom ako sa zmieriť s ochorením je jeho prijatie a nájdenie spôsobu, ako napriek ochoreniu hodnotne žiť. Ide o prispôsobenie sa k životu v chorobe s možnosťou vykonávania bežných aktivít, z ktorých máva človek potešenie, ktoré ho vnútorne napĺňajú, posúvajú ho v jeho osobnom rozvoji vpred. Vyhľadajte odbornú pomoc, ak to bude potrebné, naučte sa s pomocou psychológa prijať to, čo sa zmeniť nedá, zaktivizovať sa v oblastiach, ktoré zmeniť môžete. Vaše rokmi zabehané „schémy myslenia“ môžu byť v nových situáciách škodlivé, naučte sa ich za pomoci odborníka rozpoznať a zameniť za prospešnejšie, prispôsobené aktuálnemu stavu a potrebám.

Pozitívny a aktívny prístup k životným udalostiam, dlhodobé pozitívne emocionálne naladenie významným spôsobom ovplyvnia situácie, s ktorými sa osoba so sklerózou multiplex musí v závislosti od stupňa postihnutia a štádia choroby postupne vyrovnávať. Možná zmena zamestnania, prehodnotenie rebríčka priorít, možná zmena spoločenského postavenia, emocionálna, sociálna a fyzická izolácia, partnerské problémy sú lepšie zvládané a menej narušené pri ich aktívnom riešení s hľadaním čo najpozitívnejšieho výsledku. Obklopujte sa priateľmi a známymi, ktorí pozitívne zmýšľajú. Budú pre Vás vhodným povzbudením a podporou. Vyhýbajte sa diskusii o negatívnom vplyve choroby na Váš život, pasívne sa nepoddávajte pocitom sebaľútosti, hľadaním dôvodov „prečo práve ja“. Snažte sa za každých okolností vidieť možnosti a príležitosti, ktoré sa Vám ponúkajú, svoje ciele a naplnenie života dosiahnete len vtedy, keď na to budete pripravení a budete to očakávať.

Cieľom pozitívneho životného postoja nie je len dosiahnutie prežívania radosti a šťastia ako krátkodobej emócie, ale dosiahnutie dlhodobého nastavenia vlastnej psychiky prejavujúcej sa spokojnosťou, trvalou pohodou, vyrovnanosťou so životnou situáciou, novou spoločenskou rolou. Pravdou však ostáva, že dlhodobé ciele dosiahneme vždy až po naplnení tých menších, krátkodobých. Práve preto každodenné potešenie, i keď len z drobností, malých úspechov prinesie z dlhodobého hľadiska celkový pocit spokojnosti, ktorý napĺňa a zhodnocuje prežité dni. Zapájajte sa v rámci svojich možností do spoločenských udalostí, navštevujte koncerty, informujte sa o spoločenskom dianí vo Vašom okolí. S vďakou prijmite ponúknutú pomoc, môže to pre Vás znamenať preklenutie problémov, ktoré Vám bránia využiť ponúkané možnosti. Pre človeka, ktorý Vám úprimne pomoc ponúkne to bude zadosťučinenie, že ste jeho ponuku prijali. Nehľadajte v tom za každú cenu zištnosť, Váš stav a Vaša nová rola vyžaduje v istých situáciách pomoc zo strany okolia. Chápte, že pomáhajúci tiež potrebujú uspokojiť svoje altruistické pohnútky, bez vytvárania záväzkov.

Niekedy nám prežívaniu spokojnosti bráni pociťovanie veľkého rozdielu medzi tým čo od seba a od života očakávame, čo chceme a čo v skutočnosti máme. Zmena skutočnosti (napr. prítomnosť ochorenia) sa ovplyvniť nedá, rozdiel však môžeme zmierniť buď zmenou očakávaní, túžob, alebo skutočným prijatím a rešpektovaním tohto rozdielu. Svoju motiváciu a odmeňovanie by sme nemali prispôsobovať dosiahnutým výsledkom, ale už samotná činnosť vedúca k dosiahnutiu cieľa, prebiehajúca aktivita v tom smere by mala prinášať každodenné potešenie, ktoré je základom trvalej spokojnosti. Takýto prístup zároveň zabezpečuje vyššiu odolnosť voči prípadným budúcim neúspechom, ktoré sú prirodzenou súčasťou života zdravého jednotlivca i pacienta s chronickou chorobou.

Keďže životná pohoda a spokojnosť nie sú ovplyvnené len prežívanou emóciou, ale súvisia aj s obsahmi a spôsobom myslenia, mali by sme aktívne pracovať aj na tejto zložke ľudskej psychiky. Negatívne myšlienky a spomienky so sebou automaticky prinášajú negatívne emócie. Často bránia prežívaniu spokojnosti práve nespracované negatívne podnety z minulosti. Môžu to byť pocity nedostatočného ocenenia našej práce, snahy, ktoré sa dajú ovplyvniť aktuálne prežívanou vďačnosťou a tým sa zneutralizuje ich vplyv na trvalejšie emocionálne rozpoloženie. Na silné negatívne zážitky z minulosti zaberá práve odpustenie, ako ďalší katalyzátor vylaďujúci našu psychickú pohodu. Zmenou myslenia môžeme dosiahnuť už spomínanú zhodu medzi očakávaniami a možnými životnými úspechmi. Od obsahov myslenia a od zmeny postoja závisia aj ďalšie faktory prežívania psychickej pohody a radosti - pozitívne sebahodnotenie, optimistický postoj k životu, vnímanie samostatnosti vlastného psychického života. To je základom istej nezávislosti od názorov iných, priestorom pre vybudovanie nového hodnotového systému a zmyslu života, ktoré budú rešpektovať zmenené životné okolnosti. Spíšte si svoj hodnotový systém, ciele, ktoré chcete dosiahnuť, ale aj problémy, s ktorými sa potrebujete vyrovnať. Pokiaľ sú len vo Vašej mysli, majú nejasné obrysy a nemôžete s nimi reálne pracovať. Až keď ich vyslovíte nahlas, či napíšete na papier, nadobudnú konkrétnu podobu a Vy sa s nimi viete lepšie vysporiadať, prehodnotiť ich, naplánovať krok po kroku ďalší postup.

Pozitívny životný postoj by mal byť dobrým odrazovým mostíkom pre ďalší osobný rast, dôležité je nepripustiť do života nudu a akúkoľvek stagnáciu, potrebné je zapojiť svoju činorodosť a tvorivosť. Správne uvedomenie si predpokladov k činnostiam v stave zmenenom ochorením je dôležitou súčasťou hodnotného osobnostného rastu. Podstatné je nevyvolávať pocity spokojnosti a blaha umelo, napríklad užívaním alkoholu a iných drog. Z dlhodobého hľadiska takýto konzum spôsobí trvalé zmeny osobnosti, ktoré narúšajú bežné fungovanie pacienta a spôsobujú definitívny úpadok psychických funkcií. Hľadajte aktivity, do ktorých sa viete zapojiť, pri ktorých nie ste obmedzení svojou chorobou, majú pre Vás zmysel a napĺňajú Vás. Rozplánujte si v rámci týždňa účasť na nich, snažte sa tento harmonogram poctivo dodržiavať.

Každodenné prežívanie radosti, lásky, potešenia, nádeje, ale aj zodpovednosti, vďačnosti za pomoc, empatie a tolerantnosti predstavujú rozhodujúce kroky k budovaniu životnej pohody a spokojnosti. Náročnejšie môže byť práve to každodenné prežívanie spomenutých duševných stavov. Ako už bolo napísané, podstatné je prežívanie drobných radostí a potešení, hoc aj z málo významných maličkostí, ktoré napĺňajú deň. Je veľmi vhodné dávať si takéto denné ciele, pomocou ktorých sa aspoň v úvode zabezpečí dosiahnutie týchto jednoduchých krokov počas každého dňa, ktoré dlhodobo pozitívne ovplyvnia emočné rozpoloženie a spôsob uvažovania.

Osvedčeným býva vedenie si denníka, do ktorého si na začiatku dňa stanovíte 3 jednoduché ciele vedúce k prežitiu radosti, potešenia, hrdosti na svoj bežný výkon a na konci dňa ich splnenie vyhodnotíte. Takáto aktivita sa opakovaním stane bežnou rutinou, ktorá bude pozitívne ovplyvňovať naše dlhodobé prežívanie pohody a spokojnosti.

Dlhodobo prežívaná psychická vyrovnanosť môže zabezpečovať istú pevnosť, nezdolnosť aj pri predpokladaných výkyvoch a zhoršeniach telesného stavu, zabezpečí v období remisie výraznejšie zlepšenie stavu, lepšie vyrovnanie sa s následkami ataku, pomôže pri udržaní si spoločenského statusu, kontaktov, priateľov a tvorí cennú oporu pri hodnotnom prežívaní života a dosahovaní jeho cieľov.

MUDr. Jozef Dragašek, PhD.

I. psychiatrická klinika UPJŠ LF a FNLP Košice

Tento článok Vám prináša spoločnosť MERCK.

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.