Naše klubové stretnutie v tomto období bolo zamerané na malú spoluprácu pri tvorbe diplomovej práce študentky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pochádzajúcej z Levíc a odbornú prednášku na tému pomôcok pre osoby so zdravotným postihnutím od spoločnosti Velcon. Na tomto stretnutí, 20. Septembra, bola aj oficiálne privítaná za nového člena klubu Michaela Chmelová.

Ďalej sme si dohodli konkrétne podrobnosti:

  • k plánovanej účasti na Edukačnom seminári SZSM v Ružomberku, vrátane cestovania,
  • v súvislosti s rekondičným pobytom v Turčianskych Tepliciach (24.10.2017–30.10.2017),
  • k termínu a miestu konania tvorivých dielní v rámci klubovej aktivity,
  • súvisiace s oslavou záveru roka a mikulášskeho posedenia.

Čo sa týka Edukačného seminár ,,Liečiť, cvičiť, stravovať sa pri SM (esemke)“ v Ružomberku, musím vysloviť nesmiernu radosť nad niektorými momentmi. Okrem bohatého programu s vysoko kvalifikovanými odbornými prednáškami, s pridanou hodnotou fyzioterapeutických cvičení a správneho stravovania sa, dovoľujem si vyzdvihnúť dynamiku, stabilitu a súdržnosť členov nášho klubu. Toto boli situácie, ktoré ma presvedčili o tom, že takto nepôsobíme iba navonok, ale všetko, čo činíme, vychádza z vnútra každého z nás. V tomto duchu nás vnímajú aj ostatné organizačné zložky SZSM. Klub má toľko návrhov a vynikajúcich myšlienok, že niekedy mám pochybnosti o mojej schopnosti riadiť ho a dávať novým nápadom reálne kontúry.

Na jesennom klubovom stretnutí, v rovine úvahy spolu s predstaviteľom firmy Velcon, bola dohodnutá naša iniciatíva vo veci prezentácie ich produktov pre väčší okruh obyvateľov a organizácií nášho regiónu. V tejto veci klub začne konať začiatkom roka 2018.

Klubový rekondičný pobyt v Turčianskych Tepliciach sme absolvovali v mesiaci október v trvaní siedmich dní s bohatým programom, či už individuálne alebo skupinovo. Počasie, s výnimkou celoeurópskej veternej smršti, bolo vyhovujúce. Účelom takéhoto rekondičného pobytu bolo, okrem účasti na predpísaných procedúrach, aj pokračovanie osvojovania si návyku pravidelného cvičenia a správneho stravovania. Počas celého pobytu každý účastník bol v neustálom pohybe natoľko, že sme ani nemali priestor využiť dobre známy aquapark SPa.

Ako som už spomínala súvislosti s novými nápadmi, tak niektoré sa nielen zrodili, ale aj s určitosťou dohodli na tomto rekondičnom pobyte. V mesiaci december sa v obci Podlužany budú konať vianočné slávnosti, na ktorých členovia nášho klubu plánujú vystavovať svoje ručne zhotovené výrobky a predvedú ukážky spôsobu ich výroby, čím sa významným spôsobom budú podieľať na reprezentovaní SZSM a nášho klubu. Tieto slávnosti v tomto období organizuje vedenie obce a o úspešnosti tejto aktivity budem informovať čitateľov Nádeje v ďalšom vydaní.

Taktiež počas tohto rekondičného pobytu sa vo väčšom rozmere dohodlo zbieranie uzáverov z PVC fliaš v prevádzke Zuzany Karlíkovej a s rodinou Sojkových, v prevádzkach ich rodinných príslušníkov. Podľa možností sa k tomuto pridajú aj domácnosti našich členov. Uzávery budú Klubom SM Levice adresne poskytnuté na zaobstaranie invalidného vozíka pre osobu odkázanú na túto pomôcku.

Za možnosť uskutočniť tento rekondičný pobyt patrí srdečné poďakovanie, v mene mojom a v mene našich členov, mestu Levice za poskytnutie priamej dotácie na rok 2017, darcom 2 % zo zaplatenej dane z príjmu za rok 2016, a v neposlednom rade prispievateľom a dobrovoľníkom, ktorí sa zúčastnili osláv Dňa slnečníc 2017. Za kvalitu pobytu, jeho priebeh a starostlivosť o nás, patrí poďakovanie zamestnancom liečebného domu Veľká Fatra.

Práce členov klubu v súvislostiach s tvorivosťou, so zameraním na obdobie blížiacich sa vianočných sviatkov a postupnej prípravy osláv Dňa slnečníc 2018, boli predbežne dohodnuté na 15. november v Tlmačoch. Organizačne sa to podujala zabezpečiť Anna Vasarábová.

Slávnosti konca roka spojené s klubovým posedením sa budú konať 2. decembra v penzióne Tilia v Leviciach. Program a malé pohostenie zabezpečí Zuzana Karlíková.

Približne po ročnom pôsobení mojej osoby vo funkcii predsedu klubu, sa mi natíska potreba stručne a podľa možnosti konštruktívne spomenúť medziľudské vzťahy v našom klube. Stále dobrá nálada, schopnosť spoločne komunikovať na rôzne témy, sústavný úsmev na tvárach členov, účasť v hojnom počte na aktivitách... mi dovoľujú tieto vzťahy označiť za nadštandardné. Toto platilo aj v minulosti, takže nebolo komplikované po prevzatí funkcie predsedu postaviť nové vízie. Automaticky to však neznamená, že máme všetci totožné vlastnosti a rovnaké záujmy aj mimo klubového života. Sme len vyrovnaní s tým, čo nás spája – s esemkou. Námety na klubové činnosti čerpáme zo svojho okolia a bežného života, pričom ohromným poradcom nám je SZSM. Robíme to tak, že nikoho a nič zmysluplné neodmietame, čo sa nám spätne, samé od seba, vracia v zúročenej podobe realizovať sa, a predovšetkým máme sústavne na mysli to naše ,, Sme tu na to, aby sme si pomáhali“!

Keďže toto číslo časopisu Nádej vychádza v období najkrajších sviatkov v roku, prajem príjemné prežitie Vianoc všetkým čitateľom, veľa zdravia a úspechov v pracovnom i osobnom živote v novom roku 2018.

Angela Wieslová, Levice

Záverom uvádzam článok napísaný hosťom nášho klubového stretnutia:

"V mesiaci september som sa zúčastnila na stretnutí klubu sklerózy multiplex v Leviciach, ktoré sa konalo v penzióne Tilia. Som študentkou 5. ročníka lekárskej fakulty UK v Bratislave a pretože moja diplomová práca sa zaoberá faktormi kvality života u pacientov so sklerózou multiplex, bolo mi umožnené poskytnúť členom klubu špecializované dotazníky a zapojiť ich do výskumu mojej diplomovej práce.

Otázky boli zamerané na subjektívne hodnotenie kvality života ľudí so spomínaným ochorením. Po spracovaní môžu výsledky priniesť návrhy na zlepšenie ťažkostí, s ktorými sa každodenne stretávajú a zlepšenie kvality života ľudí s touto diagnózou.

Posedenie bolo veľmi príjemné a členom klubu SM veľmi pekne ďakujem za ochotu a spoluprácu. Želám veľa spoločných, vydarených akcií a aktivít, vzájomnej podpory a nech sa Vášmu klubu naďalej darí v záslužnej práci, a to - pomáhať ľudom nielen s touto diagnózou.“

S pozdravom L.H.

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.