Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Odvodové povinnosti 2013

Dátum: 23.05.2013
Autor: EWORKS.sk
Odvodové povinnosti 2013

   

Odvody do Sociálnej poisťovne

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti dvoch noviel zákonov č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení sa od 1.1.2013 mení odvodový systém na Slovensku, ktorý sa dotýka aj výkonu činnosti osobných asistentov a opatrovateľov osôb s ťažkým telesným postihnutím. Na základe uvedených noviel zákonov nedochádza k zásadným zmenám dotýkajúcich sa opatrovateľov alebo osobných asistentov osôb s ŤZP, ktorí budú v rámci odvodov na dôchodkové poistenie naďalej poistencami štátu, avšak len v tom prípade, že súčasne s touto činnosťou nebudú vykonávať inú činnosť na základe dohody o vykonaní práce alebo inej dohody. Rovnako naďalej ostáva v platnosti skutočnosť, že štát neplatí za osobných asistentov a opatrovateľov odvody na nemocenské poistenie a na poistenie v nezamestnanosti. Bližšie informácie ohľadne zmien aj s konkrétnymi odvolávkami na jednotlivé relevantné paragrafy zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov [1] sú uvedené nižšie.

Podľa § 15 ods. 1 písmena e) zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. štát platí poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity za: fyzickú osobu s trvalým pobytom na území SR, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie a fyzickú osobu, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne, v rozsahu najviac 12 rokov a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tohto opatrovania alebo výkonu osobnej asistencie. Stále je potrebné zdôrazniť, že osobný asistent musí podľa § 229 ods. 5 zákona č. 461/2003 sám podať v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste trvalého bydliska prihlášku na dôchodkové poistenie prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby (podľa § 22 ods. 1 zákona č. 461/2003) z dôvodu výkonu osobnej asistencie a na dôkaz predloží zmluvu o výkone osobnej asistencie. Doba tohto poistenia môže byť najviac 12 rokov. Vyššie zmienený zákon (§ 138 odsek 14) určuje vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity za fyzickú osobu vykonávajúcu OA mesačne vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné.

Vyššie uvedené informácie ostávajú naďalej v platnosti, ale v prípade ak osobný asistent alebo opatrovateľ osoby s ŤZP vykonáva popri tejto činnosti ešte aj činnosť na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, tak sa musí riadiť podľa informácií poskytnutých Sociálnou poisťovňou [2], ktorá „upozorňuje poistencov štátu, že ak pracujú na dohodu, od 1. januára 2013 nebudú spĺňať jednu z podmienok byť poistencom štátu, pretože budú dôchodkovo poistení ako zamestnanci z tohto právneho vzťahu (z dohody). Ide o tých poistencov, za ktorých poistné na dôchodkové poistenie platí štát z dôvodu starostlivosti o dieťa (napríklad matky na rodičovskej dovolenke), poberania peňažného príspevku na opatrovanie alebo z dôvodu výkonu osobnej asistencie. To znamená, že ak takéto osoby v minulosti podali prihlášku na dôchodkové poistenie, sú povinné podať odhlášku z dôchodkového poistenia najneskôr do 9. januára 2013. Dôchodkové poistenie im zanikne 31. decembra 2012. Odhlásia sa v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu.“

V sumáre to teda znamená, že opatrovateľ alebo osobný asistent osoby s ŤZP bude v rámci odvodov na dôchodkové poistenie naďalej poistencom štátu, ale len v tom prípade, že súčasne s touto činnosťou nebude vykonávať inú činnosť na základe dohody o vykonaní práce alebo inej dohody.

Odvody do zdravotnej poisťovne

Osobní asistenti vykonávajúci osobnú asistenciu ŤZP osobám sú podľa zákona o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov § 11 ods. 7 písm. u) poistencami štátu, a preto nemusia platiť odvody do ZP z príjmu za výkon OA.

V rámci novely zákona o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z. došlo k zmene aj v povinnosti splniť si oznamovaciu povinnosť voči zdravotnej poisťovni, kedy osobní asistenti už nie sú zahrnutí v okruhu osôb, ktoré majú povinnosť odovzdať vyplnené tlačivo „Oznámenie poistenca/platiteľa poistného“ a doložiť kópiu Zmluvy o výkone osobnej asistencie (§ 23 ods. 1 písm. a), b), d), ods. 8 a 11 vyššie zmieneného zákona). Uvedená novela zákona je platná od 1.1.2013, čo znamená, ak sa uvedená osoba stala osobným asistentom po 1.1.2013, nevyplýva jej oznamovacia povinnosť. Pred týmto dátumom mala osoba vykonávajúca osobnú asistenciu oznamovaciu povinnosť oznámiť zdravotnej poisťovne, že sa stala osobným asistentom (odovzdať vyplnené tlačivo „Oznámenie poistenca/platiteľa poistného“ a doložiť kópiu Zmluvy o výkone osobnej asistencie) bez ohľadu na to, či mala súbežne aj iného platiteľa poistného.

Základnou povinnosťou vo či zdravotnej poisťovni u osobného asistenta (na základe § 23 odsek 16 zákona o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.), ktorý má príjmy z výkonu činnosti osobného asistenta a ktorému vznikla povinnosť podať za rozhodujúce obdobie daňové priznanie, je zaslanie „Oznámenia o príjmoch za rok 2012“ zdravotnej poisťovni, ktorá je príslušná na vykonanie ročného zúčtovania poistného a to v termíne najneskôr do konca mája kalendárneho roka nasledujúceho po roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva. Do tlačiva uvedie rozdiel príjmov a výdavkov z výkonu činnosti osobného asistenta uvedených v daňovom priznaní za rok 2012. Tlačivo „Oznámenie o príjmoch za rok 2012“ (ustanovené podľa § 19 ods. 23) je k dispozícii na internetových stránkach jednotlivých zdravotných poisťovní alebo priamo na ich pobočkách. Pri vypĺňaní tohto tlačiva je dôležité uviesť správny kód (A, B, C, D) v II. ODDIELI, ktorý zdravotnej poisťovni slúži na identifikáciu typu platiteľa poistného (pod kódom D sa nachádza aj činnosť osobného asistenta). Ak bol poistenec počas roka viacerými typmi platiteľa poistného, uvádzajú sa príslušné kódy, napr. keď osoba popri svojom hlavnom zamestnaní vykonáva OA, tak uvedie kódy A a D.

V prípade ak osobnému asistentovi nevznikne povinnosť podať daňové priznanie za rok 2012 (jeho zdaniteľné príjmy, teda nielen príjmy z výkonu činnosti osobnej asistencie, nepresiahli sumu 1 822,37 €) nemusí uvedené tlačivo do zdravotnej poisťovne predkladať.

Zdroje

  1. Zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení Z. z. v znení neskorších predpisov
  2. http://www.socpoist.sk/aktuality-matky---dohodarky-sa-musia-odhlasit-z-dochodkoveho-poistenia/48411s54656c
  3. Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
  4. E-mailová komunikácia so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou

Otázky do Sociálnej poradne môžete posielať priamo na adresu:

Ing. Zuzana Dvořáčková, Záhonok 1959/27, 960 01 Zvolen

e-mail: zdvorackova@gmail.com

Facebook: Slovenský zväz Sclerosis Multiplex - sociálna poradňa

Február 2013

Ing. Zuzana Dvořáčková