Usporiadanie rekondičných pobytov

SZSM organizuje celoslovenské rekondičné pobyty (ďalej len RP) pre osoby s dg SM, ktorí sú členmi SZSM. Pre rehabilitáciu má SZSM špeciálne vyškolených cvičiteľov z radov svojich členov, ktorí tiež majú SM a preto dokonale chápu náplň rekondícií. Do denného programu sú zaradené špeciálne cvičenia s prvkami jogy a doplnené relaxačnými technikami. Počas rekondície sa účastník zúčastňuje aj na odborných prednáškach. Hlavnou ideou RP je naučiť SM-károv správnej životospráve s prihliadnutím na špecifické problémy súvisiace s SM. Správna životospráva, cvičenia, rehabilitácia a zvyšovanie informovanosti SM-károv rozhodujúcou mierou prispieva k psychickej vyrovnanosti a fyzickej aktivite. RP je výrazným podnetom na prinavrátenie, či znovunadobudnutie vedomia vlastnej dôstojnosti. Na rekondícii dochádza ku zbližovaniu ľudí, ktorí majú rovnaké, alebo podobné problémy, navzájom si vymieňajú svoje skúsenosti a poznatky využiteľné vo svojom zápase.

Výber účastníkov

Na rekondičné pobyty sa robí výber účastníkov na základe zaslanej prihlášky. Ak sa prihlási väčší počet uchádzačov, vykoná vedenie SZSM a Výkonný výbor SZSM výber za nasledovných podmienok:

 • členstvo v SZSM
 • účasť na RP v predošlom roku
 • počet predošlých účasti
 • aktivita záujemcu v činnosti SZSM

Účasť na rekondícii je nenárokovatelná.

Každý vybraný účastník obdrží dokument o výbere s ostatnými potrebnými formulármi. Z radov nevybraných záujemcov sa určí poradovník náhradníkov, pre prípad odrieknutia záujemcu zo základného výberu.

Pri výbere sa zohľadňuje potreba účasti doprovodu, na ktorú sa vzťahujú všetky podmienky ako na riadneho účastníka rekondície.

Účastnícke poplatky

Jednou z časti úhrad nákladov za RP je i účastnícky poplatok. Výšku účastníckeho poplatku určuje Valné zhromaždenie SZSM. V tejto cenovej relácii býva i poplatok doprovodu. Poplatky musia byt uhradené v stanovenej výške a určenom termíne.

Účastnícky poplatok neuhrádzajú:

 • vedúci rekondície
 • aktívny cvičiteľ

Vedenie rekondície

Vedením rekondície býva poverená zodpovedná osoba znalá problematiky organizovania akcií s účasťou zdravotne postihnutých.

Vedúci rekondície:

 • pripraví predbežné ubytovanie účastníkov, ktoré sa definitívne upraví na tvári miesta
 • navrhne program rekondície
 • predstaví seba a cvičiteľa, prípadne svojho zástupcu
 • oboznámi účastníkov s navrhnutým režimom a programom rekondície
 • vedie evidenciu účastníkov a nákladov spojených s celkovým pobytom na rekondícii.
 • pri záverečnom posedení ukončuje rekondíciu a rozlúči sa s účastníkmi v mene organizátora

Doklady spojené s organizáciou RP

Základným dokladom potrebným na účasť na RP je prihláška na rekondíciu, ktorá je zverejnená v časopise Nádej, prípadne na internetových stránkach SZSM, riadne vyplnená účastníkom.

Ďalšími dokladmi potrebnými k účasti sú:

 • Identifikačná karta – občiansky preukaz
 • preukaz ZTP alebo ZTP/S
 • doklad o úhrade zaplatenia účastníckeho poplatku
 • preukaz poistenca zdravotnej poisťovne
 • ostatné, v osobnom liste požadované dokumenty a vybavenie

Všeobecné ustanovenia

Účastník rekondície sa riadi pokynmi vedúceho, resp. jeho zástupcu a cvičiteľa. Na RP je potrebné:

 • vybaviť sa dostatočným množstvom liekov predpísaných ošetrujúcim lekárom, ale aj liekmi, ktoré by mohli pomôcť pri neočakávaných a náhodných stavoch
 • vybaviť sa doporučenými pomôckami, aby bola zabezpečená plnohodnotná účasť všetkých účastníkov RP

Prípadné spory alebo nespokojnosť s poskytovanými službami, treba riešiť cestou vedúceho rekondície.

Za vlastnou vinou nezavinený, predčasne ukončený pobyt, môže po individuálnom zvážení prípadu, vedenie SZSM vrátiť alikvotnú čiastku účastníckeho poplatku. Toto neplatí pri svojvoľnom opustení RP pred riadnym termínom ukončenia.

Doprava do miesta konania rekondície je individuálna.

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.