Čl. I

Podmienky účasti na rekondičných pobytoch SZSM

 1. Organizácia Občianske združenie, Slovenský zväz sclerosis multiplex, K. Čulena 12, Trnava 917 01, IČO: 00896900
 2. Každý záujemca o účasť na rekondícii musí na adresu SZSM zaslať vyplnenú prihlášku na rekondičný pobyt (RP) a musí byť členom SZSM najmenej 2 za sebou nasledujúce roky a ktorý si riadne platí členské.
 3. Ak sa prihlási väčší počet uchádzačov, vykoná VR SZSM výber za nasledovných podmienok:
  • členstvo v SZSM
  • účasť na RP v predošlom roku
  • počet predošlých účastí
  • aktivita záujemcu v činnosti SZSM
 4. Účasť na rekondícii je nenárokovateľná
 5. Z radov nevybraných záujemcov sa určí poradovník náhradníkov pre prípad odrieknutia záujemcu zo základného výberu.
 6. Pri výbere sa zohľadňuje potreba účasti doprovodu, na ktorú sa vzťahujú všetky podmienky ako na riadneho účastníka rekondície.
 7. Každý vybraný účastník obdrží Poukaz na rekondičný pobyt s poštovou poukážkou na zaplatenie účastníckeho poplatku
 8. Ďalšími dokladmi potrebnými k účasti sú:
  • Identifikačná karta – občiansky preukaz
  • preukaz ZŤP alebo ZŤP/S
  • doklad o úhrade zaplatenia účastníckeho poplatku
  • preukaz poistenca zdravotnej poisťovne
  • ostatné, v osobnom liste požadované dokumenty a vybavenie

Čl. II

Účastnícke poplatky

 1. Jednou z časti úhrad nákladov za RP je i účastnícky poplatok. Jeho výšku každoročne určuje VZ SZSM na svojom prvom zasadnutí v roku a je uvedený v zápisnici z toho zasadania
 2. Poplatky musia byť uhradené v stanovenej výške a určenom termíne.
 3. Účastnícky poplatok neuhrádzajú:
  • vedúci rekondície
  • aktívny cvičiteľ
  • osoby, o ktorých rozhodne vedenie SZSM

Čl. III

Vedenie rekondičných pobytov

 1. Vedením rekondície býva poverená zodpovedná osoba znalá problematiky organizovania akcií s účasťou zdravotne postihnutých. Vedúci rekondície:
  • kontroluje doklady o zaplatení účastníckych poplatkov
  • upraví na tvári miesta ubytovanie
  • navrhne program rekondície
  • predstaví seba a cvičiteľa, prípadne svojho zástupcu
  • oboznámi účastníkov s navrhnutým režimom a programom rekondície
  • vedie evidenciu účastníkov a nákladov spojených s celkovým pobytom na rekondícii.
  • pri záverečnom posedení ukončuje rekondíciu a rozlúči sa s účastníkmi v mene organizátora
  • po ukončení RP zašle na SZSM prezenčnú listinu podpísanú účastníkmi, vyhodnotenie rekondície z pohľadu vedúceho a vyhodnotenia účastníkov
 2. Cvičiteľom môže byť iba osoba, ktorá má na to oprávnenie – kurz cvičiteľa, ktorý bol ukončený certifikátom.
  • zodpovedá za cvičenie na rekondícii
  • pripraví a vedie športový deň
  • spraví vyhodnotenie rekondície z pohľadu cvičiteľa

Čl. IV

Sprievodcovia

 • musí byť členom SZSM
 • platí účastnícky poplatok v rovnakej výške ako samotný postihnutý
 • postihnutému sklerózou multiplex nemôže robiť ďalší postihnutý sklerózou multiplex sprievodcu
 • dodržuje pokyny vedúceho rekondície

Čl. V

Všeobecné ustanovenia

 1. Účastník rekondície sa riadi pokynmi vedúceho.
 2. Na RP je potrebné:
  • vybaviť sa dostatočným množstvom liekov predpísaných ošetrujúcim lekárom, ale aj liekmi, ktoré by mohli pomôcť pri neočakávaných a náhodných stavoch.
  • vybaviť sa doporučenými pomôckami, aby bola zabezpečená plnohodnotná účasť všetkých účastníkov RP
 3. Prípadné spory alebo nespokojnosť s poskytovanými službami, treba riešiť cestou vedúceho rekondičného pobytu
 4. Za vlastnou vinou nezavinený, predčasne ukončený pobyt, môže po individuálnom zvážení prípadu, vedenie SZSM vrátiť alikvotnú čiastku účastníckeho poplatku.
 5. Pri neopodstatnenej neúčasti na rekondícii, na ktorej sa mal účastník zúčastniť a nedoloží potvrdenie odborného lekára, prípadne pri svojvoľnom opustení RP pred riadnym termínom ukončenia, alebo pri nedodržaní režimu RP vyvodí SZSM kárne opatrenia.
  • na 5 rokov zákaz účasti na rekondičnom pobyte SZSM
  • nevrátenie účastníckeho poplatku za rekondičný pobyt
 6. Doprava do miesta konania rekondície je individuálna.

Čl. VI

Záverečné ustanovenia

Týmto sa ruší doterajšia Smernica č. 2/2008 o rekondičních pobytoch SZSM schválená Výkonným výborom SZSM v Trenčianskych Tepliciach dňa 15.2.2008.

Táto smernica nadobúda účinnosť schválením Výkonnou radou SZSM.

Ružomberok dňa 25.2.2010.

Prezident SZSM: Jarmila Fajnorová v.r.

Za VR SZSM: Anna Raniaková v.r.

Prihlasovanie je určené iba pre správcov obsahu. Iní používatelia (napr. fóra) tu prístup zriadený nemajú.

POZOR! Každý neplatný pokus o prihlásenie je zaznamenaný.