Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Stanovy

PREAMBULA

Sclerosis Multiplex (ďalej iba SM) je závažné demyelinizačné ochorenie centrálnej nervovej sústavy, ktoré je zatiaľ nevyliečiteľné a postihuje ľudí prevažne v mladom veku, pričom závažným problémom sú poruchy hybnosti. Nezriedka môže tento stav končiť odkázanosťou na invalidný vozík. Morálnou povinnosťou každého človeka je, starať sa o svoje zdravie. Slovenský zväz sclerosis multiplex (ďalej SZSM) vznikol na pomoc osobám s diagnózou SM, na podporu a povzbudenie tých pacientov, ktorí SM vzdorujú a na zmiernenie utrpenia tých, ktorí už bojovať nevládzu a sú odkázaní na starostlivosť a pomoc rodinných príslušníkov, lekárov, rehabilitačných pracovníkov a iných ľudí.

Článok I. - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok 1.01

SZSM je dobrovoľné, samostatné, apolitické občianske združenie s plnou právnou subjektivitou. Združuje občanov s diagnózou SM a ich rodinných príslušníkov, ako aj iných občanov bez ohľadu na politickú príslušnosť, rasu, svetonázor a náboženské vyznanie, ktorí chcú osobám so SM pomáhať a podporovať činnosť SZSM.

Článok 1.02

SZSM sa vo svojej činnosti opiera o pomoc štátnych orgánov, politických strán a hnutí, spoločenských organizácií, spolkov, cirkví, podnikateľských subjektov aj jednotlivcov s cieľom sústrediť ich charitatívnu aktivitu na pomoc osobám so SM, najmä tým, ktorí sú pre svoj dlhodobo alebo trvale nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na pomoc iných.

Článok 1.03

SZSM sa snaží všestranne pomáhať svojim členom pri prekonávaní ťažkostí a zmierňovaní zdravotných a sociálnych dôsledkov ochorenia, vyvíja úsilie v smere celospoločenskej  ochrany   a  presadzovania  oprávnených  požiadaviek  osôb s diagnózou SM.

Článok II. - NÁZOV, SÍDLO A PÔSOBNOSŤ

Článok 2.01

Oficiálny názov občianskeho združenia je: Slovenský zväz sclerosis multiplex.

Článok 2.02      

Slovenský zväz sclerosis multiplex  používa v písomnostiach, v úradnom styku skratku a logo SZSM.

Článok 2.03      

Sídlom SZSM je 917 01 Trnava, Konštantína Čulena 12.

Článok 2.04      

SZSM pôsobí na území Slovenskej republiky a reprezentuje členskú základňu v zahraničí.

Článok III. - PREDMET ČINNOSTI A CIELE SZSM

Článok 3.01    

Vykonáva sociálnu prevenciu a poskytuje sociálne poradenstvo. Rozvíja a realizuje programy sociálnej rehabilitácie a rekondície, ktoré nadväzujú na liečebnú a pracovnú rehabilitáciu. Poskytuje sociálno-rehabilitačné služby vo vlastných zariadeniach v zmysle platných právnych predpisov. Presadzuje a podporuje rozvoj integrovaného, hromadného i samostatného zamestnávania občanov s SM. Zasadzuje sa za využívanie poznatkov o zdravej výžive, správnej životospráve, psychohygiene a primeranej telesnej aktivite v každodennom živote svojich členov.

Článok 3.02    

Spolupracuje so zdravotníckymi zariadeniami, špecializovanými zdravotníckymi pracoviskami, usiluje sa o vytváranie špeciálnych suboddelení na neurologických oddeleniach nemocníc, zaoberajúcich sa komplexnou liečbou pacientov s ochorením SM.

Článok 3.03    

Iniciatívne predkladá príslušným štátnym orgánom a iným inštitúciám návrhy, podnety a pripomienky zamerané na zlepšovanie životných, sociálnych, ekonomických, pracovných a kultúrnych podmienok života osôb s ochorením SM, s osobitným dôrazom na zlepšovanie podmienok života pre prevažne alebo úplne bezvládnych a ich opatrovníkov.

Článok 3.04    

Podáva príslušným orgánom návrhy a podnety na legislatívnu úpravu špecifických požiadaviek a potrieb osôb s ochorením SM a ich postavenia v spoločnosti.

Článok 3.05    

Nadväzuje a rozvíja kontakty s organizáciami SM v zahraničí.

Článok 3.06    

Podporuje vznik regionálnych klubov, ktoré sú nižšími článkami SZSM. Poskytuje im metodickú pomoc a podľa svojich ekonomických možností ich činnosť materiálne a finančne podporuje. Zastupuje ich v konaní pred ústrednými štátnymi orgánmi a inými organizáciami a presadzuje ich požiadavky vo vládnych a mimovládnych organizáciách. O prijatí nového klubu SM rozhodne VZ SZSM nadpolovičnou väčšinou na svojom najbližšom  zasadnutí od písomného požiadania tohto klubu SM.

Článok 3.07    

Organizuje a podporuje organizovanie rekondično - rehabilitačných pobytov zameraných na zlepšovanie fyzickej a psychickej kondície osôb s ochorením SM, ktorí sú členmi SZSM.

Článok 3.08

Organizuje kultúrno-spoločenské aktivity, rekreácie a šport.

Článok 3.09

Zabezpečuje vzdelávacie aktivity.

Článok 3.10

Za účelom dosiahnutia svojich cieľov môže SZSM : vykonávať publicistickú a propagačnú činnosť.

Článok IV. - ČLENSTVO V SZSM

Článok 4.01    

Členstvo v SZSM môže byť individuálne, kolektívne a čestné. Členom SZSM sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa stotožňuje s poslaním a cieľmi SZSM, uznáva a dodržiava stanovy SZSM a chce podporovať jeho činnosť. Čestné členstvo môže udeliť VZ SZSM jednotlivcom, kolektívom a organizáciám za osobité zásluhy za rozvoj zväzu.

Článok 4.02    

Individuálne členstvo v SZSM vzniká podaním prihlášky a zaplatením členského príspevku. Príspevok platia členovia raz ročne. O minimálnej výške členského príspevku v danom roku rozhoduje VZ SZSM.

Článok 4.03    

Kolektívne členstvo v SZSM vzniká podaním prihlášky a zaplatením členského príspevku. Príspevok platia členovia raz ročne. O minimálnej výške členského príspevku v danom roku rozhoduje VZ SZSM.

Článok 4.04    

Členský príspevok sa platí prvýkrát pri vzniku členstva. Ďalšie členské príspevky platia členovia každoročne vždy najneskôr do 1. marca príslušného kalendárneho roka.

Článok 4.05    

Individuálne členstvo v SZSM môže zaniknúť:

 1. oznámením člena o vystúpení zo SZSM,
 2. vyradením z evidencie členov, ak člen nesplní povinnosť včas zaplatiť členský príspevok dva po sebe nasledujúce roky,
 3. vylúčením člena pre hrubé porušenie Stanov SZSM alebo ak  je právoplatne odsúdený za  závažný trestný čin. O vylúčení člena rozhoduje Valné zhromaždenie SZSM trojpätinovou väčšinou zvolených delegátov,
 4. smrťou člena alebo zánikom právnickej osoby, ktorá je členom SZSM,
 5. vylúčením pre hrubé osočovanie členov orgánov, členov SZSM, a hrubé porušenie pravidiel slušného správania, zákonov, etiky a morálky,
 6. o vylúčení člena rozhoduje VZ SZSM trojpätinovou väčšinou prítomných delegátov.

Kolektívne členstvo právnickej osoby v SZSM môže zaniknúť:

 1. oznámením právnickej osoby  o vystúpení zo SZSM
 2. právnická osoba nesplní povinnosť včas zaplatiť členský  príspevok  
 3. vylúčením člena pre hrubé porušenie stanov SZSM alebo ak  je právoplatne odsúdený za  závažný trestný čin. O vylúčení člena rozhoduje valné zhromaždenie SZSM trojpätinovou väčšinou zvolených delegátov,
 4. zánikom právnickej osoby.

Článok 4.06    

Dokladom členstva je členský preukaz SZSM.

Článok 4.07    

Členstvu v SZSM nebráni členstvo člena zväzu v iných organizáciách a spoločenstvách.

Článok V. - PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

Článok 5.01    

Právo podieľať sa na výhodách vyplývajúcich z členstva SZSM majú predovšetkým  osoby s diagnózou sclerosis multiplex, ktoré sú členmi SZSM, ale aj ostatné fyzické osoby, ktoré netrpia ochorením SM, ale sa starajú alebo opatrujú takto postihnuté osoby a sú zároveň členmi SZSM. Členovia SZSM majú právo:

 1. voliť a byť volení do orgánov SZSM. Členovia SZSM mladší ako 18 rokov môžu tieto práva vykonávať prostredníctvom svojich zákonných zástupcov,
 2. byť informovaní o činnosti SZSM a podieľať sa na plnení jeho úloh,
 3. obracať sa na orgány zväzu s návrhmi, pripomienkami a sťažnosťami, požadovať informácie o činnosti a aktivitách zväzu.

Článok 5.02    

Členovia SZSM sú povinní:

 1. dodržiavať stanovy SZSM,
 2. platiť členské príspevky v stanovenej výške a termínoch,
 3. podieľať sa podľa svojich schopností a zdravotných možností na činnosti SZSM a prispievať k rozvoju jeho činnosti,
 4. ako členovia výkonných orgánov SZSM aktívne v týchto orgánoch pracovať, svojou osobnou iniciatívou prispievať k ich riadnemu fungovaniu a zabezpečeniu ich funkčnosti,
 5. riadne a zodpovedne vykonávať prijaté funkcie a úlohy,
 6. správať sa v súlade s dobrými mravmi a vhodne SZSM reprezentovať.

Článok VI. - ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SZSM

Článok 6.01

Činnosť a aktivity SZSM sa uskutočňujú na celoslovenskej, a regionálnej úrovni.

Článok 6.02

Organizačnú štruktúru SZSM tvoria:

 • Na celoslovenskej úrovni: Slovenský zväz sclerosis multiplex
 • Na regionálnej úrovni: Regionálne kluby SM

Článok VII. - ORGÁNY SZSM

Článok 7.01

Orgánmi SZSM sú:        

 • Celoslovenská pôsobnosť: 
  1. Národný zjazd
  2. Valné zhromaždenie (VZ SZSM)
  3. Výkonná rada SZSM (VR SZSM)
  4. Prezident SZSM
  5. Revízna komisia SZSM (RK SZSM)
 • Regionálna pôsobnosť:
  1. Výročná členská schôdza  klubu SM (VČS klubu SM)
  2. Výkonný výbor  klubu SM (VV klubu SM)
  3. Predseda klubu SM
  4. Revízna komisia  klubu SM (RK klubu SM)

Článok 7.02

Najvyšším orgánom SZSM je Národný zjazd. Zvoláva sa raz za päť rokov. Na základe poverenia VZ SZSM ho zvoláva Prezident SZSM najmenej jeden mesiac pred jeho konaním, najneskôr však do 40 dní od doručenia poverenia VZ SZSM. Právomoc národného zjazdu zodpovedá právomoci valného zhromaždenia, uvedenej v článku 7.03., písm. a/ až i./

Článok 7.03

Valné zhromaždenie SZSM je  zložené z predsedov regionálnych klubov SM, alebo zástupcov poverených klubmi SM, ktorí sú členmi SZSM. Valné zhromaždenie sa schádza jedenkrát za rok. Na základe poverenia VR SZSM ho zvoláva Prezident SZSM do 1 mesiaca pred jeho konaním. Mimoriadne Valné zhromaždenie je povinný zvolať Prezident SZSM na žiadosť najmenej 1/3 všetkých regionálnych klubov SZSM alebo na základe rozhodnutia VR SZSM do 21 dní. Na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia môže dať podnet aj revízna komisia SZSM. Plánované aj mimoriadne VZ SZSM môže zvolať aj VR SZSM ak o to požiada 1/3 jeho členov. Pripravený rokovací program, miesto a čas rokovania mimoriadneho Valného zhromaždenia je možné oznámiť zvolaným delegátom aj elektronickou poštou.

Valné zhromaždenie prerokováva a schvaľuje:

 1. správu o činnosti SZSM,
 2. správu o hospodárení a rozpočet SZSM,
 3. správu revíznej komisie SZSM,
 4. stanovy SZSM a ich zmeny a doplnky,
 5. zásadné a koncepčné otázky činnosti SZSM,
 6.  volí a odvoláva Prezidenta SZSM, členov revíznej komisie SZSM, vrátane ich náhradníkov, navrhuje, volí a odvoláva členov Výkonnej rady SZSM na funkčné obdobie 4 roky
 7. ustanovuje lekársku radu, ktorá je poradným orgánom SZSM,
 8. rozhoduje o zániku SZSM a o spôsobe rozdelenia likvidačného zostatku.
 9. Prezident SZSM informuje členov VZ SZSM o činnosti SZSM elektronickou poštou, alebo priamym písomným stykom.

Článok 7.04

Výkonná rada SZSM je navrhovaná , volená Valným  zhromaždením. Zasadá podľa potreby, minimálne 2 x ročne. Predsedom VR SZSM je Prezident SZSM, ktorého volí  Valné zhromaždenie ,podpredsedom VR SZSM je viceprezident SZSM, ktorého volí Výkonná rada.  

Na rokovaní výkonnej rady  SZSM sa zúčastňuje predseda RK SZSM alebo ním poverený člen RK SZSM.

Písomný návrh alebo podnet člena SZSM súvisiaci s činnosťou SZSM je VR  SZSM povinná prerokovať za jeho účasti a to v prípade, že jeho návrh alebo podnet nebol prerokovaný alebo vyriešený v príslušnom klube SM. Všetky náklady spojené s jeho účasťou na zasadnutí VR SZSM si hradí člen SZSM sám, pokiaľ VR SZSM nerozhodne inak.

Výkonná rada  SZSM:

 1. riadi a zabezpečuje činnosť SZSM medzi rokovaniami valného zhromaždenia,
 2. zriaďuje pracovné komisie, ktoré majú poradnú a iniciačnú funkciu, schvaľuje a prijíma ich správy,
 3. vypracováva a zabezpečuje podklady pre rokovanie valného zhromaždenia a národného zjazdu,
 4. zabezpečuje ochranu záujmov členov SZSM, klubov a ich členov vo vzťahu k štátnym a iným orgánom, združeniam a ďalším organizáciám,
 5. za účelom skvalitnenia činnosti vydáva interné predpisy, smernice,
 6. zastupuje SZSM vo vzťahu k partnerským organizáciám doma i v zahraničí.
 7. VR SZSM volí a odvoláva  viceprezidenta SZSM a  hospodára SZSM.

Prezident SZSM informuje členov VR SZSM o činnosti SZSM elektronickou poštou, alebo priamym písomným stykom.

V prípade, že člen VR SZSM je nečinný, to znamená, že napriek opakovaným písomným výzvam predsedu VR SZSM sa nezúčastňuje na jeho práci, VR SZSM podá návrh na členov VZ SZSM na jeho nahradení náhradníkom .

Článok 7.05

Prezident SZSM:

 1. Štatutárnym zástupcom SZSM je jeho prezident, ktorý zastupuje zväz navonok a rokuje v jeho mene, k záväzkom SZSM potrebuje predchádzajúci súhlas VZ SZSM.
 2. Zvoláva valné zhromaždenie a národný zjazd.
 3. Plní úlohy, ktorými ho poverí Výkonná rada a Valné zhromaždenie SZSM.
 4. V prípade neprítomnosti ho zastupuje viceprezident SZSM.
 5. Ak sa Prezident SZSM vzdá funkcie Prezidenta SZSM, oznámi písomne túto skutočnosť  VR SZSM ten poverí jeho zastupovaním iného člena VR SZSM  a bez  zbytočného odkladu zvolá zasadnutie mimoriadneho Valného zhromaždenia SZSM.
 6. Prezidentom SZSM  sa môže stať len  člen SZSM, ktorý  pracoval minimálne 4 roky v SZSM  a je oboznámený s jeho činnosťou.

Funkčné obdobie Prezidenta SZSM sú 4 roky. Ďalší Prezident SZSM bude zvolený najmenej 1 mesiac pred koncom funkčného obdobia súčasného Prezidenta SZSM.

Po skončení funkčného obdobia môže bývalý Prezident SZSM plniť funkciu staršieho poradcu novému Prezidentovi SZSM.

Funkcia Prezidenta SZSM zaniká:

 1. uplynutím funkčného obdobia,
 2. vzdaním sa funkcie, alebo vystúpením zo SZSM – dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa alebo vystúpení Výkonnej rade SZSM,
 3. odvolaním z funkcie Valným zhromaždením SZSM,
 4. úmrtím,
 5. zánikom združenia

Článok 7.06

Revízna komisia SZSM je nezávislým kontrolným orgánom. Volí ju Valné zhromaždenie SZSM, ktorému za svoju činnosť zodpovedá. Schádza sa podľa potreby, minimálne 2 x ročne. Revízna komisia SZSM je trojčlenná s jedným náhradníkom a zo svojho stredu si volí predsedu, ktorý zvoláva a vedie rokovanie komisie. Pre riadny výkon funkcie komisie sú všetky orgány SZSM s celoslovenskou a regionálnou pôsobnosťou a členovia týchto orgánov, povinní predložiť všetky doklady požadované Revíznou komisiou SZSM.

Revízna komisia SZSM  kontroluje :

 1. finančnú a hospodársku činnosť SZSM,
 2. nakladanie s finančnými prostriedkami a vecnými darmi,
 3. správu majetku SZSM,
 4. činnosť VR SZSM,
 5. dodržiavanie Stanov a smerníc SZSM.

V prípade zistení akýchkoľvek nedostatkov je povinná bezodkladne informovať VR SZSM, navrhnúť  opatrenia a riešenia pre ich odstránenie.

Revízna komisia SZSM na odôvodnenú žiadosť Prezidenta SZSM, VR SZSM alebo Valného zhromaždenia vykoná mimoriadnu kontrolu v SZSM alebo v regionálnom klube najneskôr do 20 dní od doručenia žiadosti.

Článok 7.07

SZSM pre svoje reprezentačné účely ustanovuje funkciu „Čestný Prezident SZSM“ bez právnych a výkonných oprávnení, ktorú schvaľuje a odvoláva nadpolovičná väčšina členov valného zhromaždenia.

Článok 7.08

Základným článkom SZSM sú regionálne kluby SM , ktoré majú právnu subjektivitu upravenú týmito stanovami podľa §6 odst. 2 písm. e) zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Štatutárnym zástupcom regionálneho klubu je jeho predseda, ktorý zastupuje klub navonok a rokuje v jeho mene, k záväzkom klubu potrebuje predchádzajúci súhlas výkonného výboru klubu.

Najvyšším orgánom regionálneho klubu je výročná členská schôdza.

Predseda regionálneho klubu SM:

 1. zvoláva členské, výročné a mimoriadné členské  schôdze klubu SM.
 2. plní úlohy, ktorými ho poverí VV klubu SM, VR SZSM,VZ SZSM
 3. v prípade neprítomnosti ho zastupuje podpredseda klubu SM
 4. ak sa predseda klubu  vzdá funkcie predsedu klubu SM, oznámi písomne túto skutočnosť VV klubu SM, v prípade ak tento nie volený oznámi to VR SZSM ten poverí jeho zastupovaním člena VR SZSM a bez zbytočného odkladu  prezident SZSM zvolá zasadnutie mimoriadnej členskej schôdze klubu SM.

Funkčné obdobie Predsedu  regionálneho klubu SM sú 4 roky. Ďalší Predsedu  regionálneho klubu SM  bude zvolený najmenej 1 mesiac pred koncom funkčného obdobia súčasného Predsedu  regionálneho klubu SM.

Funkcia Predsedu regionálneho klubu SM zaniká:

 1. uplynutím funkčného obdobia,
 2. vzdaním sa funkcie, alebo vystúpením zo SZSM – dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa alebo vystúpení Výkonnému výboru klubu SM a VR SZSM,
 3. zo závažných príčin (porušenie stanov a smerníc SZSM ) odvolaním z funkcie VR SZSM
 4. odvolaním členmi klubu na výročnej alebo na mimoriadnej členskej schôdzi
 5. úmrtím,
 6. zánikom Klubu SM pri SZSM
 7. zánikom SZSM

Do právomoci výročnej  členskej schôdze patrí:

 1. voliť a odvolávať predsedu, podpredsedu, členov a náhradníkov výkonného výboru klubu, pokiaľ sa tento výbor ustanovuje,
 2. voliť a odvolávať predsedu, členov a náhradníkov revíznej komisie klubu,
 3. prerokovávať a schvaľovať správu o činnosti a hospodárení klubu,
 4. voliť svojich zástupcov na národný zjazd, valné zhromaždenie SZSM, klub SM je povinný písomne ohlásiť SZSM všetky zmeny týkajúce sa klubu SM

Výročná členská schôdza sa koná 1 x ročne. Mimoriadnu členskú schôdzu klubu môže v odôvodnených prípadoch  zvolať VV klubu a na podnet RK SZSM Prezident SZSM alebo 1/3 členov klubu.

V kluboch, ktoré majú aspoň  10 členov sa volí výkonný výbor regionálneho klubu (VV klubu). VV klubu má najmenej 3 členov. Vo svojej činnosti sa riadi schváleným plánom činnosti a rozpočtom, stanovami SZSM a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. VV klubu sa schádza podľa potreby. Zvoláva ho a jeho prácu riadi predseda klubu.

VV klubu pripravuje návrhy plánu činnosti a rozpočty klubu, určuje výšku členských príspevkov klubu a výšku iných poplatkov. Predkladá správy a informácie o svojej činnosti členskej schôdzi klubu a VZ SZSM. Dohoduje podmienky s  VR SZSM vo veci užívania majetku SZSM. Funkčné obdobie je 4 - ročné. Klub si k svojej činnosti môže vytvoriť potrebné odborné komisie.

Revízna komisia regionálneho klubu (ďalej tiež „RK klubu“) je nezávislým kontrolným orgánom, ktorý volí členská schôdza a ktorej za svoju činnosť zodpovedá. Schádza sa podľa potreby, minimálne 2 x ročne. Revízna komisia klubu je dvojčlenná (predseda a člen RK klubu) s jedným náhradníkom, volená na 4-ročné funkčné obdobie. Predseda RK klubu, ktorého volí výročná členská schôdza, zvoláva a vedie rokovanie komisie. V prípade nerovnosti hlasov pri hlasovaní rozhoduje hlas predsedu RK klubu.

Revízna komisia klubu  vykonáva minimálne 1 x ročne kontrolu:

 1. finančnej a hospodárskej činnosti klubu,
 2. nakladania s finančnými prostriedkami a vecnými darmi klubu,
 3. správy majetku SZSM zvereného klubu,  
 4. ostatných činností klubu.

Článok 7.09

Každý orgán SZSM je uznášaniaschopný ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho delegátov alebo členov. Každý orgán SZSM rozhoduje nadpolovičnou  väčšinou všetkých prítomných delegátov alebo členov, pokiaľ tieto stanovy neurčujú inak.
Orgány, Kluby SM a členovia SZSM sú povinní sa riadiť stanovami SZSM, ostatnými vnútornými normami SZSM a platnými právnymi predpismi SR.

Článok VIII. - MAJETOK A HOSPODÁRENIE

Článok 8.01

SZSM ako celok je právnickou osobou, ktorá môže vlastniť hnuteľný aj nehnuteľný majetok.

Regionálne kluby samostatne hospodária so zverenými a získanými finančnými a materiálnymi prostriedkami.

Regionálne kluby nezodpovedajú za záväzky SZSM a tento nezodpovedá za záväzky regionálnych klubov.

Hospodárenie SZSM a regionálnych klubov sa riadi záväznými právnymi normami a predpismi pre neziskové organizácie.

Článok 8.02

Majetok SZSM  pozostáva a vytvára sa z:

 1. vlastného majetku a jeho výnosov,
 2. členských príspevkov,
 3. dotácií štátnych orgánov,
 4. darov a sponzorských príspevkov právnických a fyzických osôb,
 5. výnosov z vlastnej činnosti v oblasti propagácie s cieľom získania finančných prostriedkov na humanitné projekty, vydávanie časopisu, administratívu a správu SZSM.

Článok 8.03

Orgány a členovia SZSM sú povinní nakladať s majetkom hospodárne a v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok IX. - RIEŠENIE SPOROV

Článok 9.01

Prípadné spory medzi členmi SZSM a orgánmi SZSM rieši VR SZSM

Článok 9.02

Ak rokovanie VR SZSM v spornej veci nevedie k uspokojivému výsledku, predloží Výkonná rada celú vec na prerokovanie a rozhodnutie valnému zhromaždeniu. Valné zhromaždenie rozhodne o spôsobe konečného riešenia sporu. Rozhodnutia Valného zhromaždenia sú pre členov SZSM záväzné.

Článok X. - ZÁNIK SZSM

Článok 10.01

SZSM zaniká:

 1. rozhodnutím valného zhromaždenia o zániku SZSM,
 2. rozhodnutím valného zhromaždenia o zlúčení SZSM s iným občianskym združením zdravotne postihnutých osôb,
 3. právoplatným rozhodnutím MV SR o jeho rozpustení.

Článok 10.02

Pri zániku SZSM musí valné zhromaždenie rozhodnúť o spôsobe vysporiadania záväzkov a pohľadávok a spôsobe nakladania s majetkom, ktorý SZSM vlastní ku dňu zániku SZSM.

Článok 10.03

O zániku SZSM rozhoduje valné zhromaždenie 2/3 väčšinou všetkých prítomných delegátov VZ.

Článok XI. - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 11.01

Výklad týchto stanov je oprávnený vykonávať VR SZSM, VZ SZSM.

Článok 11.02

Zasadnutia a rokovania orgánov SZSM sú verejné pre členov SZSM.

Tieto Stanovy SZSM boli prijaté  na Valnom zhromaždení SZSM dňa 16.3.2013 v Ružomberku. Dňom prijatia týchto Stanov SZSM sa rušia doteraz platné Stanovy SZSM schválené  Valnom zhromaždení SZSM dňa 21.03.2012 v Ružomberku číslo spisu VVS/1-900/90-367-9.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Stanovy SZSM schválené Ministerstvom vnútra SR. Veľkosť: 5.08 MB Formát: pdf Dátum: 19.7.2021